Movie Story

เรื่องย่อ The Iron Empress / Empress Chun Chu / ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน
เรื่องราวกล่าวถึงสภาวะที่บ้านเมืองไม่สงบ เต็มไปด้วยศึกสงครามของเกาหลีโบราณ ตลอดจนการก้าวขึ้นสู่อำนาจของ ฮวางโบซูหญิงสาวที่ทะนงองอาจห้าวหาญจนกลายเป็นพระพันปี ชอนชูซึ่งมีอำนาจล้นฟ้า ฮวางโบซูมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของปฐมกษัตริย์แทโจ แม้ว่าเป็นหญิง แต่นางกลับมีเลือดอันทะนงองอาจและห้าวหาญของปฐมกษัตริย์

ดูซีรีย์เกาหลี The Iron Empress : ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน [พากย์ไทย] HD

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 1

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 2

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 3

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 4

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 5

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 6

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 7

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 8

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 9

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 10

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 11

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 12

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 13

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 14

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 15

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 16

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 17

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 18

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 19

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 20

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 21

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 22

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 23

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 24

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 25

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 26

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 27

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 28

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 29

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 30

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 31

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 32

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 33

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 34

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 35

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 36

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 37

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 38

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 39

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 40

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 41

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 42

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 43

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 44

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 45

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 46

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 47

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 48

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 49

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 50

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 51

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 52

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 53

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 54

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 55

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 56

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 57

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 58

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 59

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 60

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 61

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 62

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 63

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 64

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 65

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 66

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 67

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 68

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 69

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 70

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 71

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 72

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 73

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 74

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 75

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 76

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 77

The Iron Empress ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 78 END

 

แสดงความคิดเห็น